στόχοι

σκοπός

Σκοπός του ClipFlair είναι να ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών παρέχοντας μια ελκυστική και εύκολα προσβάσιμη εφαρμογή  για εκμάθηση μέσω της μεταγλώττισης και του υποτιτλισμού.

Σύμφωνα με την αναφορά αξιολόγησης του έργου LeViS, οι μαθητές όχι μόνο βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο χάρη στην καινοτόμο φύση των δραστηριοτήτων υποτιτλισμού.

Το ClipFlair στοχεύει να αξιοποιήσει την επιτυχία του LeViS με:

» την επέκταση των τρόπων αλληλεπίδρασης με βιντεοκλίπ και την παροχή δραστηριοτήτων μεταγλώττισης έτοιμων για χρήση

» την παροχή μιας βιβλιοθήκης δραστηριοτήτων που θα εμπλουτίζεται συνεχώς

» την καθιέρωση μιας κοινότητας δημιουργών δραστηριοτήτων για 15 γλώσσες.

στόχοι

Οι στόχοι του ClipFlair είναι:

» Η καθιέρωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσα από την αλληλεπίδραση κειμένου (γραπτού και προφορικού), εικόνας (κινούμενης και σταθερής) και ήχου

» Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκμάθηση γλωσσών που να καλύπτει τις τέσσερεις βασικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) και να ενισχύει την κατανόηση πολιτιστικών στοιχείων. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει: (α) διαδικτυακή πλατφόρμα με την επιφάνεια εργασίας σε 15 γλώσσες, (β) βιβλιοθήκη με υλικό (κλιπ και δραστηριότητες) για όλα τα επίπεδα των 15 γλωσσών  τα οποία θα συνοδεύονται από (γ) σχέδια μαθημάτων καθώς και (δ) μεταδεδομένα και (ε) οδηγίες για δημιουργία δραστηριοτήτων και κριτήρια αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τις δικές τους δραστηριότητες ή να χρησιμοποιούν τις ήδη υλοποιημένες.

» Η δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας, με τη χρήση εργαλείων web 2.0, που θα δώσει σε μαθητές και διδάσκοντες την ευκαιρία να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν στη διαδικασία.

» Η προώθηση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Start ClipFlair Studio
Visit ClipFlair Social